Algoritam antikorupcije

U četvrtak, 14.3.2013. u 12h u velikoj sali Medija centra (I sprat) će se održati konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta „Algoritam antikorupcije“.


Uspostavljanje institucionalnog sistema za borbu protiv korupcije u Srbiji je, naročito u poslednjoj deceniji, podrazumevalo uvođenje niza institucija sa određenim ovlašćenjima, zatim procedura i drugih mehanizama sa osnovnom svrhom da preduprede ili sankcionišu korupciju. Akcenat je bio na usvajanju novih zakona i procedura te se napredak u ovoj oblasti u velikoj meri, uključujući i godišnje Izveštaje EU o napretku Srbije, merio brojem ili kvalitetom usvojenih zakonskih akata. Međutim, svrha bilo kog zakonodavstva je da omogući realne i opipljive rezultate i unapredi ukupno stanje u datoj oblasti. Takođe, proces pregovaranja sa EU u vezi sa poglavljima 23 i 24 koja pokrivaju i oblast korupcije, u velikoj meri zavisiće i od praćenja napretka u sprovođenju zakona relevantnih za suzbijanje korupcije. Iz tog razloga neophodno je prebaciti naglasak na primenu usvojenog zakonodavstva i ispitivanje stepena funkcionalnosti, efikasnosti i efektivnosti uspostavljenih mehanizma, kao i na uspostavljanje mehanizma za praćenje učinjenog u toj oblasti.

Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Do Algoritma se došlo ukupnom analizom relevantnih dokumenata, zakona i podzakonskih akata i kroz fokus grupe sa relevantnim akterima. Ideja ovakvog pregleda je da građani i drugi akteri zainteresovani za borbu protiv korupcije mogu da sagledaju ukupni postojeći sistem i jednostavno i lako utvrde korake koje bi trebalo preduzeti u konkretnim slučajevima. U prvoj fazi CPES je institucije predstavio iz perspektive građanina kako bi jasno predstavio mogućnosti koje za prijavljivanje slučajeva korupcije ima pojedinac, udruženje građana ili uzbunjivač i, što je još važnije, mogućnosti za dalje praćenje sudbine slučaja koji je prijavljen. Algoritam jasno predstavlja konkretne korake koje su državne institucije dužne preduzeti i omogućava identifikovanje institucije koja je zakazala.

Koristeći se ovim algoritmom, CPES će u narednom periodu takođe ispitivati pojedinačne slučajeve korupcije kako bi utvrdio eventualne nedostatke ovog sistema (ili koji delovi sistema neadekvatno obavljaju svoje nadležnosti) i na osnovu analize serije slučajeva došao do konkretnih preporuka za njegovo unapređenje.


CPES Analize i komentari
Da li postoji razlika u finansiranju lokalnih samouprava u zavisnosti od toga da li je koalicija koja je na vlasti na lokalnom nivou identična onoj na nacionalnom nivou? Da li gradjani lokalnih samouprava koje ne odražavaju političku matematiku sa nacionalnog nivoa postaju gradjani „drugog reda“ koji će za svoj izbor biti kažnjeni od strane republičke vlade kroz diskriminaciju u domenu finansiranja svojih lokalnih samouprava i vitalnih projekata?

CPES Publikacije
Javna preduzeća predstavljaju značajan deo srpske ekonomije i obezbeđuju neke od osnovnih infrastrukturnih usluga građanima i privredi. Rasprava o javnim preduzećima se najčešće vodi kao rasprava o politizaciji i privatizaciji. Ovo istraživanje CPESa se bavi načinom upravljanja preduzeće koja su u državnom vlasništvu i načinima na koje se to upravljanje može unaprediti. Analiza je urađenakao četiri studije slučaja, a upravljanje javnim preduzećima se ocenjuje sa stanovišta institucionalne osetljivosti na arbitrarne odluke, kvaliteta usluga koja ta preduzeća pružaju i ekonomske održivosti.

Algoritam antikorupcije
Centar za primenjene evropske studije-CPES, uz podršku Instituta za održive zajednice i Fondacije za otvoreno društvo, pokrenuo je projekat pod nazivom Algoritam anti-korupcije. Ideja ovog projekta je da se mapiraju sve institucije koje imaju nadležnosti u suzbijanju korupcije, te da se na jasan i pregledan način utvrdi koliko je ovaj sistem koherentan, efikasan i koliko zaista daje rezultate. Algoritam anti-korupcije je on-line prezentacija sistema za suzbijanje korupcije koja omogućava pregled svih nadležnih institucija, veza između njih kao i konkretnih odgovornosti koje ove institucije imaju.

Algoritam antikorupcije